User Tools

Site Tools


instalace:credit_check

CreditCheck - služba pro import dat

K čemu tato služba slouží?

Aplikace Plant-IS může u odběratelů zobrazovat jejich hodnocení službou CreditCheck. Aby byla k dispozici aktuální data, je třeba nainstalovat tuto službu, která se pak o jejich pravidelnou aktualizaci stará. K dispozici jsou data o aktuálních firmách (je vhodné je aktualizovat denně) a data o zaniklých firmách (stačí aktualizovat jednou za měsíc). V současné době poskytuje CreditCheck data o firmách v České republice a na Slovensku; aby stahování dat fungovalo správně, je nutné mít v Plantisu v tabulce zemí správně vyplněné ISO zkratky těchto zemí, tj. CZ a SK.

Instalace služby na serveru

Před instalací služby prosím nejprve nainstalujte aktuální verzi aplikace Plant-IS, spusťte ji a dokončete převod dat. Některé aktualizace přidávají do databáze nová pole, pokud byste používali starší verzi Plant-ISu, mohlo by se stát, že tato pole nebudou v databázi existovat a služba nebude správně fungovat, protože tato pole potřebuje.

Z našich webových stránek je třeba stáhnout soubor PlantisCreditCheckImpSetup.exe. Po stažení soubor spusťte. V průvodci instalací zkontrolujte složku, do které se má služba nainstalovat - výchozí je složka C:\PlantisCreditCheckImp a doporučujeme ji ponechat, popř. změnit jen disk (není doporučeno službu instalovat do Program Files, protože služba ve své složce mění soubory). Po dokončení instalace je nutné provést konfiguraci.

Konfigurace služby

Ve složce, do které jste službu nainstalovali, se nachází konfigurační soubor Config.ini. Ten je třeba upravit, ve výchozím stavu nebude služba správně fungovat. Původní obsah souboru je přibližně následující:

[main]
Log=C:\PlantisCreditCheckImp\PlantisCreditCheckImp.log

Server=localhost/3050:
Database=D:\IB\Plantis30.fdb
LoginName=SYSDBA
PasswordNr=58187860
Password=CF8FB56B6E1B4FE1F0

[import]
Time=23:00 05:30
DataMinProdlevaMinut=600
ZanikMinProdlevaMinut=43200

Konfigurace - sekce "main"

V této sekci jsou hlavní parametry, které ovlivňují chování služby. Zcela zásadní jsou parametry pro připojení k databázi, ty je nutné vyplnit (zkopírovat ze souboru data.ini, který je ve stejné složce jako Plantis.exe).

Log - cesta k souboru, do které služba zapisuje protokol o své činnosti

Server, Database, LoginName, PasswordNr, Password - parametry pro připojení k databázi aplikace Plant-IS. Doporučujeme těchto 5 parametrů zkopírovat ze souboru data.ini, který najdete ve stejné složce jako Plantis.exe. Zkopírujte údaje z té sekce, která definuje vaše standardní datové prostředí (ostrá data).

Konfigurace - sekce "import"

V této sekci jsou parametry pro stahování a import dat ze serverů CreditCheck.

Time - jeden nebo více časů, ve kterých se provede stažení dat. Doporučujeme zadat alespoň dva časy (pro případ, že by při stahování dat v první zadaný čas došlo k chybě, data nebyla dostupná apod.).

DataMinProdlevaMinut - kolik minut po stažení dat jsou data o fungujících firmách považována za dostatečně nová, takže je zbytečné je znovu stahovat; výchozí hodnota je 600 minut, tj. 10 hodin.

ZanikMinProdlevaMinut - kolik minut po stažení dat jsou data o zaniklých firmách považována za dostatečně nová, takže je zbytečné je znovu stahovat; výchozí hodnota je 43200 minut, tj. 30 dní.

Spuštění služby

Služba se nainstaluje tak, že se automaticky spustí po startu serveru. Pro první spuštění je tedy buď možné restartovat server, nebo v nabídce Start najít Služby, v nich položku Plant-IS - CreditCheck import service a tu spustit.

Kontrola funkčnosti

Služba vytváří protokol o své činnosti - standardně je protokol uložen v souboru PlantisCreditCheckImp.log ve složce, ve které je služba nainstalovaná. Protokol je možné zobrazit např. pomocí Poznámkového bloku. Během prvních několika dní po instalaci a spuštění služby doporučujeme protokol kontrolovat, zda v něm nejsou zaznamenány nějaké chyby (připojení k databázi, stahování dat apod.).

Odinstalování služby

Pokud by bylo v budoucnu třeba službu odinstalovat, je nutné ji nejprve v Start, Služby zastavit. Poté je možné provést odinstalaci pomocí ovládacích panelů Windows (odebrat položku Plant-IS - CreditCheck import service).

instalace/credit_check.txt · Last modified: 2022/11/28 12:12 by admin