User Tools

Site Tools


instalace:eet_service

Elektronická evidence tržeb - automatické odesílání

K čemu tato služba slouží?

Při práci v aplikaci Plant-IS se může stát, že při vystavení hotovostního dokladu nebo příjmového pokladního dokladu, který je třeba odeslat do EET, nebude k dispozici připojení k internetu, popř. dojde k výpadku služeb na straně státní správy. V takovém případě musí být datové zprávy odeslány dodatečně, a to do 48 hodin od uskutečnění tržby.

Dodatečné odeslání datových zpráv je možné provést “ručně” přímo v aplikaci Plant-IS v nabídce Soubor, Správa dat. Aby nebylo třeba datové zprávy kontrolovat a odesílat “ručně”, připravili jsme samostatný modul, který po instalaci na serveru zajistí dodatečné odeslání zpráv automaticky.

Instalace služby na serveru

Před instalací služby prosím nejprve nainstalujte aktuální verzi aplikace Plant-IS, spusťte ji a dokončete převod dat. Některé aktualizace přidávají do databáze nová pole, pokud byste používali starší verzi Plant-ISu, mohlo by se stát, že tato pole nebudou v databázi existovat a služba nebude správně fungovat, protože tatro pole potřebuje.

Z našich webových stránek je třeba stáhnout soubor PlantisEetSetup.exe. Po stažení soubor spusťte. V průvodci instalací zkontrolujte složku, do které se má služba nainstalovat - výchozí je složka C:\PlantisEet a doporučujeme ji ponechat, popř. změnit jen disk (není doporučeno službu instalovat do Program Files, protože služba ve své složce mění soubory). Po dokončení instalace je nutné provést konfiguraci.

Konfigurace služby

Ve složce, do které jste službu nainstalovali, se nachází konfigurační soubor Config.ini. Ten je třeba upravit, ve výchozím stavu nebude služba správně fungovat. Původní obsah souboru je přibližně následující:

[main]
Log=PlantisEet.log
Server=127.0.0.1/3050:
Database=c:\ib\Plantis.fdb
LoginName=SYSDBA
PasswordNr=58187860
Password=CF8FB56B6E1B4FE1F0
Debug=0
ResendIntervalMinutes=30
WarningAfterMinutes=300
ErrorAfterMinutes=2880
ErrorMaxMinutes=14400
InfoEnable=1
EetPlayground=0

[smtp]
Enable=1
Host=127.0.0.1
Port=25
UserName=
Password=
From=admin@domena.cz
Organization=Plant-IS
EmailInfo=info@domena.cz
EmailWarning=info@domena.cz
EmailError=info@domena.cz

Konfigurace - sekce "main"

V této sekci jsou hlavní parametry, které ovlivňují chování služby. Zcela zásadní jsou parametry pro připojení k databázi, ty je nutné vyplnit (zkopírovat ze souboru data.ini, který je ve stejné složce jako Plantis.exe).

Log - cesta k souboru, do které služba zapisuje protokol o své činnosti

Server, Database, LoginName, PasswordNr, Password - parametry pro připojení k databázi aplikace Plant-IS. Doporučujeme těchto 5 parametrů zkopírovat ze souboru data.ini, který najdete ve stejné složce jako Plantis.exe. Zkopírujte údaje z té sekce, která definuje vaše standardní datové prostředí (ostrá data).

Debug - pro interní potřebu; pro normální provoz je hodnota 0

ResendIntervalMinutes - po kolika minutách se má služba pokoušet o automatické odeslání datových zpráv (standardní hodnota je 30 minut)

WarningAfterMinutes - po kolika minutách má být zasláno upozornění, že datová zpráva ještě nebyla úspěšně odeslaná (standardní hodnota je 300 minut, tj. 5 hodin)

ErrorAfterMinutes - po kolika minutách má být zasláno hlášení, že datová zpráva nebyla úspěšně odeslaná (standardní hodnota je 2880 minut, tj. 48 hodin)

ErrorMaxMinutes - po kolika minutách již nemá být zasíláno hlášení o tom, že datová zpráva nebyla úspěšně odeslána (standardní hodnota je 14400, tj. 10 dní)

InfoEnable - hodnota 1 znamená, že bude zasílána informace o tom, že došlo k dodatečnému odeslání, hodnota 0 tyto informace po dodatečném odeslání potlačí (standardní hodnota je 1, tj. informace bude zaslána). Hodnota 1 také povoluje každodenní zasílání e-mailu potvrzujícího správné fungování služby.

EetPlayground - hodnota 1 znamená, že datové zprávy budou odesílány do Playgroundu EET, což může být užitečné při testování. Hodnota by měla korespondovat s hodnotou v data.ini. (Standardní hodnota je 0, tj. zprávy jsou odesílány do ostrého prostředí EET.)

Konfigurace - sekce "smtp"

V této sekci jsou parametry pro zasílání hlášení prostřednictvím e-mailu. Aby zasílání e-mailů fungovalo, je třeba vyplnit všechny níže uvedené hodnoty.

Enable - hodnota 1 znamená, že zasílání hlášení prostřednictvím e-mailu je povoleno, hodnota 0 zasílání zakazuje (standardní hodnota je 1)

Host - zde je třeba zadat IP adresu (např. 127.0.0.1) nebo plně kvalifikované doménové jméno (např. server.domena.cz) SMTP serveru, přes který se mají hlášení odesílat

Port - port, na kterém SMTP server naslouchá příchozím spojením (standardní hodnota je 25)

UserName - uživatelské jméno pro ověření uživatele při odesílání; pokud SMTP server nevyžaduje ověření, ponechte prázdné (standardní hodnota je prázdná)

Password - heslo pro ověření uživatele při odesílání; pokud SMTP server nevyžaduje ověření, ponechte prázdné (standardní hodnota je prázdná)

From - adresa odesilatele hlášení (doporučuje se vyplnit existující adresu), např. admin@domena.cz (standardní hodnota je prázdná)

Organization - název organizace (standardní hodnota je prázdná)

EmailInfo - e-mailová adresa (nebo více adres, pro oddělení použijte čárku nebo středník), na kterou jsou zasílány normální informace (např. informace o tom, že došlo k dodatečnému odeslání datové zprávy). Pokud je adresa vyplněná, je na ni jednou denně zasláno i potvrzení o tom, že služba je spuštěna a pracuje.

EmailWarning - e-mailová adresa (nebo více adres, pro oddělení použijte čárku nebo středník), na kterou jsou zasílána upozornění (např. informace o tom, že datová zpráva nebyla odeslána do 5 hodin po vystavení účtenky)

EmailError - e-mailová adresa (nebo více adres, pro oddělení použijte čárku nebo středník), na kterou jsou zasílána hlášení o chybách (např. informace o tom, že datová zpráva nebyla odeslána v limitu 48 hodin po vystavení účtenky)

Spuštění služby

Služba se nainstaluje tak, že se automaticky spustí po startu serveru. Pro první spuštění je tedy buď možné restartovat server, nebo v nabídce Start najít Služby, v nich položku Plant-IS - EET module a tu spustit.

Kontrola funkčnosti

Služba vytváří protokol o své činnosti - standardně je protokol uložen v souboru PlantisEet.log ve složce, ve které je služba nainstalovaná. Protokol je možné zobrazit např. pomocí Poznámkového bloku. Během prvních několika dní po instalaci a spuštění služby doporučujeme protokol kontrolovat, zda v něm nejsou zaznamenány nějaké chyby (připojení k databázi, odesílání e-mailů apod.).

Při normálním provozu by měla služba každý den poslat e-mail potvrzující její funkčnost. Dále jsou zasílány informační e-maily při dodatečném odeslání datové zprávy EET, upozornění, pokud není datová zpráva odeslána v limitu zadaném parametrem WarningAfterMinutes (standardně 5 hodin), a oznámení o chybě, pokud není datová zpráva odeslána v limitu zadaném parametrem ErrorAfterMinutes (standardně 48 hodin).

Odinstalování služby

Pokud by bylo v budoucnu třeba službu odinstalovat, je nutné ji nejprve v Start, Služby zastavit. Poté je možné provést odinstalaci pomocí ovládacích panelů Windows (odebrat položku Plant-IS EET service).

instalace/eet_service.txt · Last modified: 2017/03/28 10:48 by admin